Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 15.11.2018 - 14.12.2018

PDF1.projekt zminy studium_15.11.2018_tekst.pdf
JPEG2.projekt zmiany studium_15.11.2018_rys.jpeg
PDF2.projekt zmiany studium_15.11.2018_rys.-compressed.pdf
PDF3.porognoza_oddziaływania_na_srodowisko_tekst.pdf
JPEG4.zagrożenia dla srodowiska_rys..jpeg
DOCuwaga do studium.doc
PDFuwaga do studium.pdf
 

Wersja XML