Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25.11.2021 r.

PDFNr XXXVIII-240-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r..pdf
PDFNr XXXVIII-241-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (SKAN).pdf
PDFNr XXXVIII-241-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFNr XXXVIII-242-21 z 25.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFNr XXXVIII-243-21 z 25.11.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.pdf
PDFNr XXXVIII-244-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII-106-21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty.pdf
PDFNr XXXVIII-245-21 z 25.11.2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i.pdf
PDFNr XXXVIII-246-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki.pdf
PDFNr XXXVIII-247-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV-148-20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r..pdf
PDFNr XXXVIII-248-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.pdf
PDFNr XXXVIII-249-21 z 25.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruch. gruntowej niezabud. na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób KOWR OT w Opolu.pdf
PDFNr XXXVIII-250-21 z 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf
PDFNr XXXVIII-251-21 z 25.11.2021 r. w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf
PDFNr XXXVIII-252-21 z 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf
PDFNr XXXVIII-253-21 z 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Strzeleczki.pdf
 

Wersja XML