Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja dróg i poboczy na terenie Gminy Strzeleczki oraz remont drogi dojazdowej ul. Powstańców Śląskich w Mosznej

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFInformacja o kwocie.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFspecyfikcja techniczna.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.docx
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.DOC


Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/853bbd1c-62af-44cb-92e7-4e765899d748

Wersja XML