Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XLVII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23.06.2022 r.


PDFNr XLVII-294-22 z 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XLVII-295-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021.pdf
PDFNr XLVII-296-22 z 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.pdf
PDFNr XLVII-297-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r..pdf
PDFNr XLVII-298-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf PDFWPF 23 czerwiec 2022.pdf
PDFWykaz przeds. 23 czerwiec 2022.pdf 
PDFNr XLVII-299-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XLVII-300-22 z 23.06.2022 r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XLVII-301-22 z 23.06.2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strzeleczki na rok szkolny 2022-2023.pdf
PDFNr XLVII-302-22 z 23.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom.pdf
PDFNr XLVII-303-22 z 23.06.2022 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego zadania pn. Pomoc obywatelom Ukrainy ....pdf
PDFNr XLVII-304-22 z 23.06.2022 r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom OSP z terenu Gminy Strzeleczki.pdf

Wersja XML