Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pożytek Publiczny

09.02.2021r.

Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2021 rok

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert kultura fizyczna i sport.pdf
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert ochrona i promocja zdrowia - abulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza.pdf
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert ochrona i promocja zdrowia - pielęgnacja.pdf
 

15.01.2021r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2021 rok

Szczegóły w poniższych plikach:

PDFZARZĄDZENIE Nr 8.21 - w sprawie konkursu na ochronę i promocję zdrowia.zipx.pdf
PDFZARZĄDZENIE Nr 9.21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu.zipx.pdf

PDFZARZĄDZENIE Nr 7.21. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych.zipx.pdf
 

 

07.12.2020r.

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Termin konsultacji :  7 grudnia – 21 grudnia 2020 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie o 07.12.2020r. do 21.12.2020 r. Wypełnione formularze można złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki, Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sekretarz@strzeleczki.pl. Uwagi i wnioski z datą wpływu po 21.12.2020 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.